آرمانآرمان، تا این لحظه: 11 سال و 5 ماه و 15 روز سن داره
آرمینآرمین، تا این لحظه: 3 سال و 9 ماه سن داره

❤آرمان وآرمین مامان❤

آرمان وآرمینم داشتن شمایعنی تمام خوشبختی

ماشاالله لاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم

آرام جان وانس دل ونوردیده اید👨‍👩‍👦‍👦

اولین روزمدرسه

امروزبعدنزدیک دوسال آرمان رفت مدرسه. دودل بودم که بفرستمش یابراش یه گواهی بگیرم وببینم تایه مدت دیگه چی میشه. ولی باباش گفت بره مدرسه ودیدم تاکی قراره مدرسه نرن؟ احساسم مثل وقتیه که فرستادمش کلاس اول،همون اندازه نگران ودلتنگ خدایامواظب همه بچه هاباش
3 آذر 1400

آرمینی واسباب بازیاش

آرمینی کوچولوی مامان عاشق ماشین آتشنشانی وکارتون گشت پنجولیه. توقنادی کیک گشت پنجولیوانتخاب کردکه براش خریدیم وکیف گشت پنجولیم به سلیقه خودش خریده شده. داداشی براش ماشیناش روهم خریده وشیرینیای موردعلاقه شم حالا ایناست که چندروزی خوردوالان انگاردلشوزده👇 ۸ ...
21 مهر 1400

همسایه عزیز

این روزا دلم خ غصه داره،غصه  آوارگی ودربدری همسایه های مسلمون فارسی زبونمون درافغانستان.مگه میشه گروهی هم کیش وهمزبونمون درفاصله اینقدرنزدیک به مادرغصه وغم گرفتارباشن ودل آدم به دردنیاد.ازدیروزکه پنجشیرهم به کمک پاکستان به دست طالبان افتاد،خ بیشتردلم گرفت.جایی که تنهاامیداین مردم ستمدیده بود😔چراکسی کمکشون نکرد؟چراهیچکس صدای طلب کمک اونارونشنید؟چراهیچکس تنهایی اوناروندید؟شیران دره پنجشیر،مردمی که باشجاعت دربرابرطالبان ایستادندوازجونشون گذشتند. قلبم به درمیادازاین همه نامردی روزگار😔 این روبه یادگارازاین روزای زخمی که روزی۶۰۰نفرازهموطنانمون روبه خاطرکرونابه سینه قبرستون میسپریم ودرکشورهمسایه ما، سیاهی وتاریکی تنهاچشم اندازفردا ست،مینویسم...
17 شهريور 1400

واکسن کرونا

خداروشکربالاخره امروزاولین دوزسینوفارمو زدم.هرچنددلم یه واکسن خوب می خواست ولی بازم خدایاهزارمرتبه شکرت که اینم شد. من آخرین نفربزرگسال توخونواده بودم که واکسن زدم😎
7 شهريور 1400

عاشورا

امسال اصلامتوجه گذشت این ده شب محرم نشدم،خ زودگذشت وچون ازخونه بیرونم نمیریم مثل محرمای گذشته نبود؛مریضم بودم که باعث شدکلا بی دل ودماغ باشم.هرچندپارسالم مثل امسال بود. ناراحت میشم وقلبم به دردمیادوقتی آدمارومیبینم که بدون رعایت هیچ پروتکلی توهیئتاهستن؛وقتی که روزی ۶۰۰نفرروازدست میدیم که آمارواقعی خ بالاترازایناست.به خاطرزهراوعصی ومحبوبه خانم ازجریان بیمارستاناومرگای دردناک کرونایی بیشترباخبریم وتموم سعیمون رومیکنیم که بقیه روآگاه کنیم تاازعمق فاجعه ای که ممکنه منتظرهرکدوممون باشه،باخبربشن. حسین همت کردوباپول نذری خودمون ونذریای محرم خونواده، ۴کپسول اکسیژن خریدو به بیمارستان اهداکردیم که به نظرم ضروری ترین شکل ادای نذرتواین روزاست. آرزومیک...
27 مرداد 1400

واریانت دلتا

چندهفته ست که ازمشهدبه قاین اومدم وبه خاطربسته بودن راه وشرایط خ وخیم مشهد، اینجاموندگارشدیم البته حسین به خاطرکارش، مشهده.حدود۲هفته پیش احساس سوزش گلووسردردداشتم که همه گفتن چون جلوی بادمستقیم کولرمیخوابی،سرماخوردی. ولی درکناراین همگی به کروناهم فکرمیکردیم،خصوصاکه یه کم دردتوقفسه سینه م شروع شدوحالت تهوع لایتیم به اینااضافه شد .برای همین عصی خواهرکوچیکم که پزشک مرکزکوویده وتواین کاراوارده،برام هیدروکسی کلروکین شروع کردوتست rapidکرونادادم که منفی شدواینبارباواریانت دلتااثرpcrهامنفی میشه.بازهراآبجی بزرگم که  متخصص رادیولوژیه رفتم براسی تی که یه پچ تو ریه داشتم که نشونه ابتلابه کرونابود.اولش خ ناراحت شدم وگریه کردم. واقعاازاین واریانت دلتامیتر...
24 مرداد 1400